STATUT

Statut Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego
im. Prof. Krystyny Krzystkowej

po zmianach z dnia 23.09.2017 wprowadzonych do KRS

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Ortoptyczne im. Prof. Krystyny Krzystkowej i zwane jest w dalszej części statutu Towarzystwem.
 2. Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§ 2

Siedziba Towarzystwa mieści się w Krakowie.

§ 3

Towarzystwo posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 r. oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 4

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, jednak w zakresie niezbędnym dla zapewnienia realizacji celów określonych w § 8 niniejszego statutu, może ono prowadzić działalność także poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Towarzystwo może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 6

Towarzystwo jest zawiązane na czas nieokreślony.

§ 7

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swoich spraw oraz powoływać oddziały, które mogą mieć osobowość prawną.

 

ROZDZIAŁ II

CELE TOWARZYSTWA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 9

Celem działania Towarzystwa jest:

 1. Inicjowanie, rozwijanie, propagowanie i realizowanie inicjatyw, które przyczynią się do rozwoju ortoptyki.
 2. Umacnianie samorządności lokalnej oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych, firm i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
 3. Upowszechnianie wiedzy o ortoptyce.
 4. Formułowanie i krzewienie zasad etyki zawodowej.
 5. Wyrażanie opinii i wnioskowanie w sprawach ortoptystów.
 6. Wyrażanie opinii o projektach aktów normatywnych dotyczących zasad wykonywania zawodu oraz występowanie z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej.
 7. Pomoc osobom niepełnosprawnym.
 8. Podejmowanie działań w zakresie działalności pożytku publicznego.

§ 10

W zakresie działalności pożytku publicznego Towarzystwo prowadzi działalność nieodpłatną w przedmiocie: działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana poprzez wspieranie inicjatyw społecznych, gromadzenie funduszy na działalność społeczną, wspieranie inicjatyw mieszkańców, interwencje w zakresie ochrony środowiska, ochrony praw człowieka, prowadzenie ośrodków inicjatyw społecznych.

§ 11

 1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:
 2. Umożliwianie i podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi ortoptyki.
 3. Tworzenie możliwości integracji osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, środowisk kulturalnych, oświatowych oraz wszelkich innych organizacji z terenu całej Polski.
 4. Pozyskiwanie funduszy w kraju i poza jego granicami.
 5. Prowadzenie działalności charytatywnej, szerzenie dobroczynności, idei wzajemnego zrozumienia oraz przygotowywanie do podejmowania rozmaitych funkcji społecznych.
 6. Utrzymywanie kontaktów i współpracy z podobnymi stowarzyszeniami i związkami w kraju i za granicą.
 7. Prowadzenie własnego informatora, wydawanie czasopism i innych publikacji.
 8. Wspieranie i inicjowanie innych działań mających na celu rozwój ortoptyki.
 9. Wspieranie materialne członków Towarzystwa w celu podnoszenia poziomu kształcenia.
 10. Udzielanie pomocy członkom Towarzystwa w szkoleniach, targach, wystawach oraz reprezentacja wobec władz lokalnych, o ile członek Towarzystwa wystąpi z takim wnioskiem.
 11. Promowanie i wspieranie działań i inicjatyw pozarządowych.
 12. Zbieranie i wymianę informacji.
 13. Prowadzenie poradnictwa i konsultacji dla organizacji pozarządowych.
 14. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami wspierającymi ich rozwój, a także organami administracji państwowej i samorządowej.
 15. Organizowanie konferencji naukowych, szkoleń, kursów oraz innych form doskonalenia zawodowego.
 16. Udział w badaniach przesiewowych i badaniach profilaktycznych narządu wzroku.
 17. Opracowywanie, administrowanie i zarządzanie programami lub projektami innych organizacji, instytucji oraz zespołów profesjonalistów i grup nieformalnych.
 18. Towarzystwo realizuje swoje zadania samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami.
 19. Towarzystwo realizując cele statutowe może powoływać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.
 20. Dla podniesienia poziomu prowadzonych działań Towarzystwo może powoływać sekcje jako funkcjonalnie i organizacyjnie wyspecjalizowane jednostki zajmujące się konkretną dziedziną działań Towarzystwa.

 

ROZDZIAŁ III

      PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW TOWARZYSTWA 

§ 12

Na zasadach określonych w §13 Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne będące obywatelami polskimi posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych lub osoby prawne posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a także cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 13

 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych.
 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską i która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu ortoptysty.
 2. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.
 3. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.
 4. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa.
 5. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Towarzystwa.
 6. Członkowie honorowi mogą być ustanawiani na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa na pisemny wniosek co najmniej 7 członków Towarzystwa.
 7. Zarząd Towarzystwa określi wzór deklaracji przystąpienia do Towarzystwa.
 8. W przypadku odmowy przyznania członkostwa przez Zarząd Towarzystwa wnioskodawca może w terminie 14 dni od otrzymania uchwały Zarządu Towarzystwa w tej sprawie, złożyć pisemne odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które winno zostać rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
 9. Odwołanie, o którym mowa w ust. 9, składa się za pośrednictwem Zarządu Towarzystwa. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§ 14

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,
 2. uczestniczenia w pracach realizujących cele i zadania Towarzystwa,
 3. korzystania z wszelkich form działalności Towarzystwa,
 4. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
 5. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

§ 15

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów,
 2. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Towarzystwa,
 3. regularnego opłacania składek,
 4. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
 5. swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Towarzystwa oraz dbać o jego dobre imię.

§ 16

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 17

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Towarzystwa, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

§ 18

 1. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 2. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał Towarzystwa.

§ 19

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 1. pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Towarzystwa,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
 3. pozbawienia członkostwa na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa może podjąć uchwałę o pozbawieniu członkostwa na wniosek co najmniej 5 członków Towarzystwa lub z inicjatywy własnej.
 1. Utrata członkostwa na podstawie ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu może nastąpić z powodu:
 1. naruszenia postanowień Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa,
 2. działania na szkodę Towarzystwa, w tym działania naruszającego dobre imię Towarzystwa, jego członków lub organów,
 3. utrudniania prac i działalności Towarzystwa, w tym jego organów,
 4. notorycznego nie brania udziału w pracach Towarzystwa,
 5. podejmowania działań sprzecznych z celami Towarzystwa,
 6. nieuiszczenia składki członkowskiej za okres 12 miesięcy,
 7. utraty przez członka praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
 8. nieobecność na 3 kolejnych Walnych Zebraniach Członków, niezależnie od tego, czy zebranie miało charakter zwyczajny lub niezwyczajny, za wyjątkiem sytuacji usprawiedliwionych nieobecności.
 9. W przypadku długotrwałego braku zaangażowania w działalność Towarzystwa oraz nie uiszczenia składek za okres 12 miesięcy utrata członkostwa następuje automatycznie, bez konieczności podjęcia uchwały Zarządu Towarzystwa. Zarząd zawiadomi członka o utracie członkostwa. Zawiadomienie może zostać dokonane w dowolnej formie, w tym listem poleconym, mailowo, telefonicznie lub osobiście. Członkostwo może zostać przywrócone pod warunkiem niezwłocznego uiszczenia zaległych składek, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia powzięcia informacji o utracie członkostwa.

§ 20

 1. Od uchwały Zarządu Towarzystwa w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które winno zostać rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
 2. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Towarzystwa, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu Towarzystwa.
 3. Zainteresowanemu nie przysługuje prawo do przywrócenia terminu do złożenia odwołania.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 21

Władzę Towarzystwa stanowią:

 1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa,
 2. Zarząd Towarzystwa,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 22

 1. Władze Towarzystwa wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. Kadencja wszystkich wybieranych władz trwa 4 lata.
 3. Mandat członka Zarządu lub Komisji rewizyjnej wygasa w przypadku ustania członkostwa w Towarzystwie, rezygnacji z pełnienia funkcji, śmierci, utraty zdolności do czynności prawnych lub po upływie kadencji w dniu wyboru nowych władz.
 4. Członkowie wybierani do władz Towarzystwa mogą pełnić nieprzerwanie tę samą funkcję nie dłużej niż przez 3 kadencje.
 5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z pełnieniem funkcji. Nie mogą jednak otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 23

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków nie zebrano wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania (quorum), Walne Zebranie Członków może zostać zwoływane w drugim terminie, na którym uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że Statut stanowi inaczej.
 4. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.
 5. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 6. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa raz w roku. Termin i miejsce Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, informując o przewidywanym porządku obrad.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków może być zwołane w każdym czasie przez Zarząd, z jego inicjatywy, lub na pisemny, uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
 8. Termin i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania, informując o przewidywanym porządku obrad.
 9. Podanie informacji o terminie, miejscu oraz porządku obrad Zwyczajnego oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa może nastąpić poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Towarzystwa.

§ 24

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie programu działań Towarzystwa,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 4. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
 5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. dokonywanie zmian statutu,
 7. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 8. ustalanie najwyższej kwoty i charakteru zobowiązań, które może podejmować Zarząd Towarzystwa bez wcześniejszej uchwały Walnego Zebrania Członków,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych podmiotów krajowych i zagranicznych oraz w sprawie powołania odrębnych pomiotów,
 10. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Towarzystwa,
 12. rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu,
 13. rozpatrywanie odwołań, o których mowa w §13 ust. 9 oraz §20 Statutu.
 14. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych pod obrady Walnego Zebrania Członków.

  § 25

 1. Zarząd Towarzystwa jest organem wykonawczym Towarzystwa.
 2. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
 3. Towarzystwa reprezentuje Prezes jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie, z zastrzeżeniem ust. 4.
 4. Zarząd może ustanowić pełnomocników do prowadzenia określonych pełnomocnictwem spraw i w tym zakresie do składania oświadczeń woli, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 5. Zarząd Towarzystwa może udzielić pełnomocnictwa wyznaczonej osobie do przygotowywania dokumentów finansowych przeznaczonych do rozliczania projektów, a ponadto Zarząd Towarzystwa może udzielić pełnomocnictwa wyznaczonej osobie do potwierdzania za zgodność z oryginałami dokumentów związanych z przygotowywanymi projektami.

     § 26

 1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym Prezesa Zarządu oraz dwóch zastępców.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 3. Zarząd może przyjąć w drodze uchwały Regulamin Prac Zarządu.
 4. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
 5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilość głosów, głos Prezesa ma decydujące znaczenie.

     § 27

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone dla innych organów Towarzystwa, a w szczególności:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 3. zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
 4. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Towarzystwa,
 5. kierowanie praca Towarzystwa,
 6. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa,
 9. wyróżnianie członków oraz nie zrzeszonych honorowymi dyplomami,
 10. powoływanie, stosownie do potrzeb, komisji specjalistycznych do realizacji celów Towarzystwa.

  § 28

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.

  § 29

 1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 4 osób, w tym Przewodniczącego, dwóch zastępców oraz sekretarza.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 3. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z wyników kontroli z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Towarzystwa,
 4. występowanie do Zarządu Towarzystwa o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 5. przeprowadzanie innych działań kontrolno – sprawdzających zleconych przez Walne Zebranie Członków, wnioskowanych przez Zarząd Towarzystwa lub podejmowanych z własnej inicjatywy,
 6. wnioskowanie o odwołanie zarządu lub jego poszczególnych członków w razie jego bezczynności.

§ 30

 1. W razie, gdy skład wybieranych władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze powołania, którego dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.
 2. Kadencja członków organu powołanych w trybie, o którym mowa w ust. 1 wygasa wraz z kadencją pozostałych Członków Zarządu.

 

ROZDZIAŁ V

MAJATEK TOWARZYSTWA 

§ 31

 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa majątkowe oraz środki pieniężne.
 2. Majątek Towarzystwa pochodzi:
 1. ze składek członkowskich,
 2. z dochodów z własnej działalności statutowej,
 3. z darowizn, zapisów, subwencji,
 4. z ofiarności publicznej.
 1. Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.
 2. Wysokość składki członkowskiej jest corocznie rewaloryzowana co najmniej o wskaźnik inflacji, przy czym wysokość zrewaloryzowanej składki określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
 3. Składki płacone są przez każdego członka Towarzystwa poprzez przelew na wskazane konto bankowe, lub w gotówce Skarbnikowi Towarzystwa.
 4. Składki opłacane są nie późnej niż do końca marca każdego kolejnego roku przynależności do Towarzystwa.
 5. Funduszem i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.
 6. Towarzystwo prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMAINA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA 

§  32

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. §23 ust. 3 nie stosuje się.

§  33

 1. Rozwiązanie Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków, a także w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. §23 ust. 3 nie stosuje się.
 2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.

 

§ 34

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855, z późn. zm.).