Cele Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego

  • Inicjowanie, rozwijanie, propagowanie i realizowanie inicjatyw, które przyczynią się do rozwoju ortoptyki
  • Umacnianie samorządności lokalnej oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych, firm i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania
  • Upowszechnianie wiedzy o ortoptyce
  • Formułowanie i krzewienie zasad etyki zawodowej
  • Wyrażanie opinii i wnioskowanie w sprawach ortoptystów
  • Wyrażanie opinii o projektach aktów normatywnych dotyczących zasad wykonywania zawodu oraz występowanie z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej
  • Pomoc osobom z dysfunkcjami wzroku
  • Podejmowanie działań w zakresie działalności pożytku publicznego