Regulamin kursów doskonalących

Regulamin kursów doskonalących
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ORTOPTYCZNEGO im.prof. K. Krzystkowej (PTO-IPKK)

§ 1

PTO-IPKK zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w oparciu o wcześniej przygotowany program i plan zajęć, w terminach ustalonych i zaakceptowanych przez Uczestników przed rozpoczęciem kursu. Uczestnicy zobowiązują się do dokonania opłaty za kurs w wyznaczonym terminie i do dopełnienia formalności związanych z rejestracją (przesłanie prawidłowo uzupełnionej karty zgłoszeniowej oraz skanu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe).

§ 2

Rezygnacja ze szkolenia, z zachowaniem prawa do otrzymania zwrotu całości wpłaconej kwoty możliwa jest do 10 dni kalendarzowych przed planowaną datą szkolenia. Uzyskanie zwrotu po tym terminie nie będzie możliwe. W przypadku nagłych zdarzeń losowych powodujących konieczność rezygnacji Uczestnika po tym terminie, możliwe jest przeksięgowanie wpłaty na następny termin szkolenia, wyłącznie za zgodą prezesa i skarbnika PTO-IPKK.

§ 3

PTO-IPKK zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku, gdy z powodu rezygnacji Uczestników grupa szkoleniowa będzie liczyła mniej niż 8 osób. Informacja taka zostanie przekazana Uczestnikom nie później niż na 10 dnia kalendarzowych przed planowaną datą szkolenia. Jeżeli ustalenie nowej, dogodnej dla Uczestników daty szkolenia okaże się niemożliwe, Uczestnikom zostanie zwrócona całość wpłaconej kwoty.

§ 4

PTO-IPKK jako organizator oświadcza, że dysponuje odpowiednio wyposażoną salą wykładową oraz sprzętem specjalistycznym umożliwiającym prowadzenie zajęć praktycznych. Wykładowcy prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach szkoleń doskonalących dysponują odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i uprawnieniami zawodowymi.

§ 5

PTO-IPKK ponadto zapewni uczestnikom przewidziane dla danego kursu materiały szkoleniowe oraz zobowiązuje się dbać o wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć i przyjazną, sprzyjającą poszerzaniu wiedzy atmosferę.

§ 6

PTO-IPKK gromadzi dane uczestników szkoleń, listy obecności, protokoły egzaminacyjne (dla kursów, po których następuje egzamin końcowy).

§ 7

Organizator kursu, jak i jego uczestnicy, zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, dbania o porządek i czystość użytkowanych pomieszczeń oraz stosowania się do ogólnie przyjętych zasad i norm porządku publicznego.

§ 8

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania niniejszego regulaminu, aktywnego uczestnictwa w zajęciach (w tym przede wszystkim wykonywanie zadań praktycznych zaleconych przez wykładowcę w określonych przez niego ramach czasowych), podążania w trakcie kursu za poleceniami wykładowcy oraz niezakłócania przebiegu szkolenia.

§ 9

Uczestnicy zgłaszając się na kurs akceptują przewidziany program i tematykę szkolenia. Uczestnicy są świadomi, że szkolenie odbywa się w grupach 8-12-osobowych, wg. określonych wcześniej ram czasowych. Wobec powyższego, Uczestnicy rozumieją, że nie będą na ich prośbę realizowane treści niezwiązane z tematyką szkolenia oraz że Wykładowcy poświęcają wszystkim Uczestnikom zbliżoną ilość czasu na przeprowadzenie instruktażu i dodatkowe wyjaśnienia. Uczestnicy będą starali się tak uczestniczyć w szkoleniu, aby zapewnić sobie nawzajem możliwość jak najpełniejszego udziału w zajęciach praktycznych i teoretycznych.

§ 10

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż zaświadczenie ukończenia kursu otrzymują osoby które były obecne na minimum 12 h zajęć oraz wykazały się aktywnością podczas zajęć i ćwiczeń praktycznych. Jeżeli dla danego kursu przewidziany jest egzamin końcowy, wymagane będzie także pozytywne zaliczenie egzaminu.

§ 11

Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających nie zostaną dopuszczone do udziału w zajęciach, bez prawa do zwrotu opłaty za szkolenie. Niedozwolone jest także spożywanie alkoholu i przyjmowanie środków odurzających w trakcie trwania szkolenia.

§ 12

W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, takich jak: spożywanie alkoholu i/lub przyjmowanie środków odurzających w trakcie trwania szkolenia, przebywanie w stanie nietrzeźwości w trakcie trwania szkolenia, szczególnie uciążliwe zakłócanie przebiegu szkolenia, zachowanie wulgarne, agresywne, zagrażające innym Uczestnikom/Wykładowcom, umyślne powodowanie szkód, Uczestnik łamiący w w. sposób postanowienia regulaminu zostanie usunięty ze szkolenia bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.

§ 13

Korzystanie ze sprzętu specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych będących wyposażeniem gabinetu możliwe jest tylko po wcześniejszym instruktażu i pod nadzorem wykładowcy.

§ 14

W przypadku korzystania ze sprzętu bez przyzwolenia i pod nieobecność wykładowcy, za ewentualne uszkodzenie sprzętu odpowiedzialność finansową ponosi uczestnik, który wyrządził szkodę.

§ 15

PTO-IPKK nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy uczestników pozostawione w szatni lub salach szkoleniowych.

§ 16

Celem pełnego prowadzenia dokumentacji szkoleniowej uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu zakłądu pracy, telefonu i adresu mailowego. PTO-IPKK ma również prawo wymagać od Uczestnika potwierdzenia jego kwalifikacji i uprawnień zawodowych (w przypadku kursów przeznaczonych wyłącznie dla specjalistów).

§ 17

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, wydawania zaświadczeń oraz prowadzenia czynności administracyjnych związanych ze szkoleniem, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). PTO-IPKK nie będzie wykorzystywać danych osobowych Uczestników w celach innych, niż wyżej wymienione.

§ 18

PTO-IPKK ma prawo do wykonywania zdjęć w trakcie zajęć, oraz do wykorzystania ich na stronie internetowej, w mediach społecznościowych i innych, a akceptacja niniejszego regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem na to zgody przez Uczestników kursu. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgodna publikację zdjęć, na których widniałby jego wizerunek (zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994,art. 81), może wysyłając kartę zgłoszeniową złożyć również stosowne, pisemne oświadczenie, które będzie respektowane zgodnie z jego życzeniem.

§ 19

Uczestnicy zgłaszający się na kurs zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem, a przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z akceptacją jego postanowień.

Regulamin sporządziła: mgr Anna Mateuszuk (skarbnik), mgr Ewa Witowska-Jeleń (prezes)